Welkom bij Mon Bébé
Gratis verzending boven 75 euro
Onze winkel is gesloten! uitverkoop 25 november  2023 van 10u tot 15u
Solden kleding 2023 zomer -50% korting
enkel per mail beschikbaar monbebeheide@gmail.com

Privacy & Cookie Policy

Laatst bijgewerkt 10/04/2020

 

Voorafgaande opmerkingen

Auteursrecht

Het voorliggende document is beschermd door het auteursrecht.  Met uitzondering van gebeurlijke uittreksels uit werken van derden en zoals aangegeven in het document, zijn alle auteursrechten gehouden door Sirius Legal business law firm, Veemarkt 70, 2800 Mechelen en haar managing partner Bart Van den Brande.

Door uw betaling van de prijs en het downloaden van het document, verkrijgt u een beperkte gebruikslicentie om dit document te gebruiken binnen uw onderneming zoals u deze bij uw bestelling geïdentificeerd hebt. 

U heeft geen toestemming om dit document te kopiëren, bewerken, vertalen, digitaliseren, door te geven aan derden, inclusief andere ondernemingen binnen uw groep, of publiek te maken zonder voorafgaande expliciete en geschreven toestemming van Sirius Legal of haar managing partner.  Elke kopie, bewerking, vertaling, digitalisering, doorgifte of publicatie maakt een inbreuk uit op het auteursrecht en stelt u bloot aan gerechtelijke vervolging.

“Sirius Legal” is een beschermde merknaam.  De aan u verleende auteursrechtelijke licentie omvat geen toestemming tot gebruik van onze merknaam of ons logo op welke wijze dan ook.

Disclaimer

Belangrijk: Dit document wordt u aangeboden “as is” en zonder enige garantie aangaande zijn volledigheid, correctheid of bruikbaarheid in uw specifieke situatie.Elk gebruik van dit document gebeurt onder uw eigen verantwoordelijkheid en op uw eigen risico.  Template documenten zijn bedoeld als een startpunt om u toe te laten om hetzij met de nodige kennis van zaken hetzij met de nodige professionele externe hulp aangepaste documenten te creëren die voldoen aan uw specifieke noden.  Wij raden u aan om uiterst voorzichtig om te gaan met templates en alle redelijke controles en kwaliteitschecks uit te voeren alvorens u documenten in gebruik neemt. Het is met andere woorden uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de inhoud van documenten die u creëert op basis van onze templates correct, volledig en in overeenstemming met de wet en in dit specifieke geval de GDPR is.  Sirius Legal garandeert op geen enkele wijze de correctheid, compleetheid, gepastheid van haar templates en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan of voor de gevolgen of enige vorm van schade van welke aard ook die gebeurlijk kunnen voortvloeien uit het gebruik dat u ervan maakt. Indien u onvoldoende juridische achtergrond heeft, raden wij u ten zeerste aan voorafgaand juridisch advies in te winnen alvorens u enige template in gebruik neemt.

Privacy Policy

      I.         Toelichting

 Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

    II.         Model

 Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: C & C bv, Dorpsstraat 36 2950 Kapellen, BE0768252767 zetel, hierna: Mon Bébé.

 Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.monbebeshop.be door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

 

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

1.1.      Mon Bébé verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

− Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website

− Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, uw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;

− Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

− Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

− Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens en uw e-mail.

 

1.2.      Mon Bébé kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

a.     door uw registratie en gebruik van de Website;

b.    onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

 

Artikel 2 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

2.1.      Algemene doeleinden:

Mon Bébé zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 -  Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website [aan te vullen met andere doeleinden cookies, bv. marketing];

 -  Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

 -  Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Mon Bébé zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Mon Bébé. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

 -  Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Mon Bébé daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

 

2.2.      Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven.  Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een  uitschrijflink onderaan in deze mail.

 

Artikel 3 - Hoe wij uw gegevens delen met derden

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Mon Bébé zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

 

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 

Artikel 5 – uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar monbebeheide@gmail.com, per post naar Dorpsstraat 36 2950 Kapellen of via het contactformulier op onze Website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Mon Bébé aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

 

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in onze Website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

 Prestashop-xxxxxxxxx

 webshop

 webshop

 20 dagen

 isApplePayMethod

webshop

 webshop

 sessie

 

 

 

 

 

Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op monbebeheide@gmail.com, per post naar Dorpsstraat 36 2950 Kapellen of via het contactformulier op onze Website.

 Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

 Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.